História

Ako sa to všetko začalo.

Kajak Klub Bratislava.

Skupina športujúcej mládeže rôznych národností, s láskou k prírode a hlavne
k vodáctvu sa rozhodla, že založí spoločný klub s názvom Kajak Klub Bratislava. Presný dátum zakladajúcej schôdze sa nám nepodarilo zistiť, ale prvá písomná zmienka už oficiálneho klubu je zo dňa 17. 11. 1932. Zakladajúci člen a zároveň predseda klubu bol Karol Achberger. Z povolenej verejnej zbierky, členských príspevkov a darov sa získali finančné prostriedky na zakúpenie materiálu na stavbu lodenice. So stavbou sa začalo v roku 1933. Dokončená bola začiatkom roka 1934.
Hlavná činnosť klubu bola zameraná na hornú časť Dunaja, zátoku nad lodenicou až po Devín a rieku Moravu. Vodáci sa vyviezli aj s kajakmi do Viedne na nákladných lodiach a späť sa plavili po vlnách Dunaja.

Vodácky Klub SSM

Počas druhej svetovej vojny bola lodenica značne poškodená a po rozpade Kajak Klubu bola v roku 1945 pridelená Vodákom SSM, medzi ktorými bolo aj zopár členov pôvodného Kajak Klubu. Vodáci opravili lodenicu na vlastné náklady. Popri splavoch po Dunaji sa začali viac venovať aj športu v rýchlostnej kánoistike a zúčastnili sa na Prvom ročníku Memoriálu Ivana Hargaša konaného dňa 20.6.1946, na ktorom vodáci Klubu SSM Čižmarič a Čelko získali prvé a druhé miesto.

Klub Bratislavských Kajakárov

Koncom roku 1946 prišlo k situácii, že oddiel SSM nemohol vlastniť žiadny športový objekt a tak dňa 2. marca 1947 vodáci SSM založili nový klub s názvom Klub Bratislavských Kajakárov. Predsedom sa stal prof. Vojto Dvonč a tajomníkom Milan Blažko. Činnosť naďalej pokračovala v splavoch po Dunaji na ostrovy kormoránov, ostrov Tahiti, Dyje, Váhu a úspešnej športovej činnosti.

Sokol

Z dôvodu štátnych zmien a vzniku zjednotenej telovýchovy bol Klub Bratislavských Kajakárov dňa 1. 4. 1948 začlenený do spolku Sokol s finančnou samostatnosťou do konca roka 1948. Všetci členovia KBK prešli od začiatku roku 1949 do klubu Sokol 1 - vodáci.

TJ Vinohrady

V dôsledku neustálych zmien v zjednotenej ČSTV prešiel náš klub po roku 1950 ďalšími zmenami názvov:
TJ Slavoj Bratislavské pekárne
TJ Slavoj Potravinár Bratislava
TJ Slavoj Vinohrady
TJ Slavoj Vinohrady Stavokombinát
TJ Vinohrady BSP /Bratislavský stavebný podnik/

Pod názvom Kanoistický oddiel TJ Vinohrady BSP dlhý čas patril do jednej z najväčších telovýchovných jednôt na Slovensku. V tom čase lodenicu navštevovali okrem vodákov aj peší turisti, ktorí tam mali sklad a dlhý čas v lodenici pôsobil aj Oddiel vodného motorizmu. Činnosť oddielu bola stále zameraná na vodnú turistiku a hlavne mládež na rýchlostnú kanoistiku. Darilo sa nám hlavne v období rokov 1980 až 85, kde pretekári Haluška, Siklienka, Plevák, Pomikalová, Kadnárová, Jokmanová a ďalší, pod vedením trénera Jaroslava Ostrčila získali viacnásobné tituly majstrov SR, ČSSR v juniorských kategóriách a mali nejeden úspech aj v medzinárodných pretekoch. Naši kanoisti, reprezentanti ČSSR Milan Džongov a Robo Naništa sa úspešne zúčastnili aj na majstrovstvách sveta juniorov v Ríme, kde vo finále C2 skončili na 7 mieste. Dospeláci sa zatial aktívne zúčastňovali všetkých akcií ktoré usporiadal náš kánoistický oddiel a KST. S TID-kou brázdili vlny Dunaja od Ingolstadtu až po Dunajskú deltu. Neboli im cudzie rieky Dyje, Tisza, Moszonský Dunaj, ale ani divé rieky v Rakúsku na Wildwaserwoche, v Tatrách na Tatranskom okruhu vodákov, či expedičný splav sibírskych riek. V členskej základni bolo veµa inštruktorov, cvičiteµov a funkcionárov vodnej turistiky, ktorí neúnavne organizovali vodácke akcie a pomáhali veµkou mierou k rozvoju vodáctva na Slovensku.

Kanoistický Klub Karlova Ves

Po politických zmenách v novembri 1989, insolventnosti, nefunkčnosti riadenia TJ Vinohrady a nezhodách so sekciou rýchlostnej kanoistiky sa členská základňa oddielu kanoistiky rozhodla na svojom zasadnutí dňa 14.6.1990 osamostatniť od TJ Vinohrady.
Obdobie rokov 1990 až 1995 sa nieslo v znamení nejasnej legislatívy, neustálych problémov s TJ Vinohrady, a snahy získať majetok lodenice členmi nášho klubu. Problémy vyústili až do súdneho procesu medzi obnoveným KKB a TJ Vinohrady. Trvali až do roku 1995, kedy sa ukončil súdny proces dohodou a TJ Vinohrady previedla majetok na vzniknutý samostatný právny subjekt Kanoistický Klub Karlova Ves.
Do výboru boli zvolení: Marián Burger, Štefan Bárány, Milan Motloch, Vladimír Frťala, Pavol Gábriš, Milan Mráz a Milan ©amo.


Fotogaléria História - Fotografie z minulosti.