Dokumenty

Lodeničný poriadok vodáckeho klubu - Kanoistický Klub Karlova Ves

Lodeničný poriadok KKKV upravuje - upresňuje vzťahy, postavenie, práva a povinnosti členov klubu pri ich účasti na športovom a kultúrno-spoločenskom živote.

Lodenica

Pod názvom lodenica sa rozumejú všetky nehnuteľnosti - objekty, pozemok, prístup na pontón a pontón, ktoré sú určené na športové využitie a spoločenskú činnosť členov klubu.
V priestoroch lodenice je zakázané:
- fajčenie vo všetkých drevených priestoroch
- používanie otvoreného ohňa vo všetkých drevených priestoroch
- svojvoľné uskladňovanie a zhromažďovanie rôzneho materiálu v priestoroch lodenice
- svojvoľné obsadzovanie krakorcov a skriniek
- uskladňovanie horľavého materiálu, okrem priestorov na to určených (kovové skrinky v zelenej garáži)
- vjazd a parkovanie motorových vozidiel s výnimkou zásobovania, odvozu objemných nákladov a nakladania člnov na športovú činnosť.
Prevádzková doba: celoročne od 8.00 do 22.00 hod
Lodeničný deň: štvrtok od 20.00 do 24.00 hod

Člen klubu

Členom klubu je osoba, ktorá je riadne zapísaná v zozname členov, má zaplatené členské príspevky a odpracované brigádnické hodiny. Členské príspevky je člen povinný uhradiť do konca mája, príslušného roka v stanovenej výške. Pri nezaplatení do konca mája, sa príspevok navyšuje o 10% za každý ďalší začatý mesiac. Pri nezaplatení poplatku do konca kalendárneho roka, najneskôr však do nasledujúcej členskej schôdze, je člen vyradený z klubu.
Pri prijatí nových členov je poplatok rozdelený polročne. Poplatok je odvodený od dátumu prijatia. Rovnako je to aj s brigádnickými hodinami. Prijatí členovia v druhej polovici roka platia 1/2 členského a sú povinní odpracovať ½ brigádnických hodín.
Novo prijatý člen klubu, prijatý po roku 2011 aj keď je v dôchodcovskom veku je povinný platiť členské príspevky po dobu 10 rokov v plnej výške bez výnimiek a ohľadu na vek.

Práva člena klubu

Každý člen klubu má voľný prístup do všetkých verejných priestorov lodenice. Má právo na 1 ks jednotného kľúča od objektov lodenice a jednu skrinku na prezliekanie. Na výbor KKKV môže písomne podávať sťažnosti, pripomienky a návrhy na činnosť v klube, na ktoré musí dostať do 30 dní vyjadrenie. Za určitých podmienok použiť športový inventár lodenice. Každý člen klubu si môže priviesť do priestorov lodenice hosťov - 2 osoby. Hostia sa musia správať podľa stanov a lodeničného poriadku klubu. Zodpovednosť za hostí preberá člen klubu, ktorý si hostí priviedol. Ďalej viď. Stanovy klubu.

Povinnosti člena klubu

Dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy, zaplatiť členské poplatky, odpracovať, alebo finančne nahradiť stanovené brigádnické hodiny. Dodržiavať stanovy klubu, lodeničný poriadok, nariadenia výboru a správcu. Správať sa morálne a hospodárne. Jasne si označiť skrinku a krakorec s vlastným plavidlom. Členovia klubu navštevujúci lodeničné priestory sú povinní dbať na to, aby po ich odchode z lodenice tieto priestory zostali čisté, nepoškodené, s vypnutým osvetlením a v prípade odchodu člena ako posledného, lodenicu riadne uzamknúť.

Výbor KKKV

Riadi činnosť a prevádzku lodenice. Vedie evidenciu členskej základne, evidenciu skriniek, prideľuje krakorce na uskladnenie súkromných lodí podľa poradovníka, povoľuje spoločenské akcie, zapožičiava športový inventár, pripravuje a zadeľuje prácu na brigády.
Ďalej viď. Stanovy klubu.
Výbor KKKV zasadá nepravidelne podľa potreby, vo štvrtok od 20.00 hod., prípadne podľa zápisnice.

Správca lodenice

Úzko spolupracuje s výborom KKKV. Dohliada na riadny chod lodenice a dodržiavanie lodeničného poriadku. Po odsúhlasení výborom vydáva inventár na športovú činnosť.

Spoločenský život

Organizovať zábavné, spoločenské prípadne súkromné akcie v priestoroch klubu nie je dovolené bez výslovného súhlasu výboru KKKV. K súhlasu je potrebná písomná žiadosť podaná na výbor KKKV a zaplatenie stanoveného poplatku. Akákoľvek akcia je možná iba pod dohľadom určeného zodpovedného člena lodenice. Pri riadne nahlásenej akcii schválenej výborom, má objednávateľ prednostné právo využívania priestorov.
Na organizovanie takýchto akcií sú presne určené priestory:
1/ Veľká klubovňa s balkónom
2/ Zadná časť dvora - Ohnisko s prístreškom a kuchynka

Športová činnosť

Každý člen má nárok na účasť na organizovaných, alebo súkromných športových akciách. Člen má možnosť kedykoľvek v prevádzkových hodinách lodenice využívať priestory lodenice a klubový inventár. Každý člen sa na organizovaných aj súkromných športových akciách zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Zoznam športových akcií na aktuálny rok je uverejnený na klubovej WEBstránke v sekcii Aktuality v dokumente Plán činnosti, prípadne je rozdávaný na VČS klubu.

Zápožičky inventáru

K športovej činnosti si člen klubu môže zapožičať športový inventár, ktorý je k dispozícii. Lode, pádla, vesty, raft, paddelboard a prívesné vozíky na odvoz lodí. Pri zapožičaní športového materiálu na viac dní, alebo odvoz mimo areál lodenice je člen povinný písomne požiadať výbor KKKV o súhlas k zapožičaniu a zaplatiť stanovený poplatok. Športový inventár sa nečlenom klubu nezapožičiava ani neprenajíma. Člen klubu si môže za určitých podmienok (schválenie výborom a úhrada zvýšeného poplatku) zapožičať aj viac lodí, za ktoré zodpovedá.
Presná evidencia, rezervácie a ceny zápožičiek sú uverejnené na klubovej WEBstránke v sekcii Aktuality v dokumente Zápožičky inventáru.
Zápožičky športového materiálu pre členov klubu v rámci jedného dňa na kratšie plavby po Karloveskom ramene a Dunaji nevyžadujú súhlas výboru a sú bezplatné. Je však potrebné zapísať sa do knihy návštev. Prípadné škody na zapožičanom materiáli je člen povinný neodkladne nahlásiť členovi výboru KKKV.

Oprava plavidiel

Drobné opravy plavidiel sa vykonávajú na betónovej ploche pred veľkým hangárom. Generálne opravy člnov, dlhodobejšie brúsenie, prípadne výroba plavidla je možná po nahlásení a dohode s výborom KKKV.

Lodeničný poriadok

Lodeničný poriadok je vnútorným predpisom klubu. Výbor KKKV má právo prijatý lodeničný poriadok upravovať a aktualizovať s ohľadom na nové okolnosti pri činnosti klubu. Priestupky a nedodržiavanie lodeničného poriadku rieši výbor. Pri hrubom porušení lodeničného poriadku a stanov je možné vylúčenie člena z klubu.

Aktualizované a schválené výborom KKKV dňa 28. 6. 2018

Informácie, kontakty a cenník zápožičiek inventáru [pdf]