Ahoj vodáci (aj vodáčky:)

Evidencia odpracovaných brigád v roku 2018

V lodenici na skrinkách oproti schodom od 7.2.2019 visí zoznam odpracovaných brigád v r. 2018 Zoznam bol vypracovaný na základe údajov z knihy brigád, kde sa má každý člen, ktorý sa zúčastnil nejakej brigády zaevidovať (čitateľne). Tento zoznam slúži ako podklad na vyberanie poplatku za neodpracované brigády pri platení členského po VČS.
Prosím, aby ste si vo vlastnom záujme prekontrolovali údaje na tomto zozname do termínu konania VČS. Prípadné nejasnosti, alebo nezrovnalosti si treba vykonzultovať s brigádnickymi referentmi Vladom Albertom alebo s Petrom Kertysom.
Reklamácie ohľadom brigád pri platení členského nebudú akceptované.

za výbor KKKV, Juro Bortel


Výročná členská schôdza - štvrtok 14.marca 2019

Výbor KKKV pozýva členov klubu na VČS. Výročná členská schôdza sa bude konať vo štvrtok dňa 14. marca 2019 o 18.30 hod. Ůčasť členov klubu je povinná. Pozvánka [pdf]


Správca lodenice

Foto nájdete na podstránke Členovia a jeho kontaktné údaje sú:
Ladislav Palša tel.: 0911 981 178 e-mail: euromobilite.sk@gmail.com


Petícia proti plánovanej výstavbe vodných diel v starom koryte Dunaja

Skupina vodohospodárskych funkcionárov Slovenska a Maďarska pripravuje zámer na vybudovanie niekoľkých (troch až štyroch) vodných diel v starom koryte Dunaja v oblasti existujúceho vodného diela Gabčíkovo v delikatnej oblasti vnutrozemskej delty (Bodickej ramennej sustavy)

Staré koryto Dunaja má v schéme vodného diela Gabčíkovo prírodný voľne prúdiaci charakter a výstavba série nových vodných diel by ho zmenili na vzdutý takmer stojatý tok. To by znamenalo zhoršenie ekologického stavu, čo je porušenie požiadaviek Európskej rámcovej smernice o vode. Nové vodné diela by tiež predstavovali výrazné prekážky pre plavbu a likvidáciu vodáckych športových aktivít. Reálne pozitívne funkcie nových vodných diel nie sú známe a profesionálni odborníci varujú pred negatívnymi následkami.

Príprava kontroverzného zámeru prebieha v uzavretej skupine bez účasti zainteresovaných strán (čo je v priamom rozpore s dokumentami EÚ), dokonca bez účasti odborníkov výskumných pracovísk.

Environmentalisti, vodáci, občianski aktivisti, aj mnohí vodohospodárski odborníci sa veľmi obávajú, že zámer vybudovať vodné diela nie je motivovaný úprimnou snahou o zlepšenie existujúcich podmienok, ale snahou disponovať značnými finančnými prostriedkami fondov EU, bez ohľadu na zrejmé negatívne dopady.

PODPÍSANIE PETÍCIE     Rozbor problému [PDF]     Vyhlásenie petičného výboru [PDF]     článok v SME o plánovanej výstavbe


Plán činnosti a brigád 2018

Plán činnosti 2018 [PDF]     Plán brigád 2018 [PDF]


Karloveské rameno – unikátna zátoka pri Dunaji

Pekný článok o Karloveskom ramene


Karloveská zátoka - ochrana

Vzácnu Karloveskú zátoku treba chrániť. Na tom sa asi zhodneme všetci, ktorí máme radi prírodu. Nemyslí si to však Okresný úrad Bratislava, ktorý Karlovej Vsi zrušil aj druhú stavebnú uzáveru. Starostka Dana Čahojová oslovila listom ministra dopravy, aby preskúmal rozhodnutie o zrušení stavebných uzáver. Toto územie treba chrániť!

Video          {Zdroj - Facebook Karlova ves]


Klub Slovenských Turistov (KST) - členské v €

základné - 10,00
deti do 15 rokov - 4,00
študenti okrem externistov - 6,00
dôchodcovia do 69 rokov - 6,00
dôchodcovia 70 rokov a viac - 4,00
ZŤP - 4,00

Poznámka: členstvo v KST nemá žiadnu súvislosť s členstvom v KKKV


Informačný link - Zápožičky inventáru

Zobraziť dokument [xls]        Postup pri zapožičaní inventáru [pdf]     Fotogaléria inventáru


Číslo účtu

IBAN: SK59 1100 0000 0026 6008 0009